Leyvik House- Yiddish Center - Israel Leyvik House- Yiddish Center - Israel
English
יידיש
 
 
חינוך חינוך
 

הרקע

הדור הצעיר במדינת ישראל אינו  נחשף במידה הראויה לערכי היהדות המזרח אירופאית

הכוללים מסורת  והווי תרבותי, יצירה בכל תחומי חיים,  וערכים כלל אנושיים ואוניברסאליים.

ההכרות עם התרבות המזרח אירופאית  תתרום  רבות  לשיח הרב-תרבותי ההולך ומתפתח

בחברה הישראלית .

 המטרה

מטרתנו לחבר משפחות ישראליות, לשורשי התרבות היהודית החילונית וביטוייה בתרבות

של יהודי מרכז ומזרח-אירופה ובשפת היידיש.

אנו בבית לייוויק נטלנו על עצמנו את המשימה לפתח פעילות חינוכית  ולהנחיל את המורשת

הייחודית הזאת לבני הדור הצעיר.

  התכנית

בניית מרכז פעילות משפחתי המשלב פעילויות בתחום אומנות, מוזיקה, שפה וספרות,

עבודה עם בעלי חיים, מחשבים ורדיו.

הפעילות החינוכית תתחלק למספר מוקדים עיקריים:

 1. פעילויות לילדים ולמשפחות צעירות ( עד גיל  6)

שעת סיפור: בחודש יוני  2006,  במסגרת בית פתוח שנערך בבית לייוויק ,  התחלנו

בהפעלתה של שעת סיפור לילדים.  הכוונה במסגרת זו היא  להעביר  מסרים ותכנים

העוסקים ביידיש ובתרבותה דרך סיפורים  ואגדות עם  ולטפח אצל הילדים והוריהם את

האהבה למורשת התרבותית  של יהדות אירופה .

חוגי אומנות לילדים: באמצעות  חוגי אומנות לילדים (ציור, מוזיקה, תיאטרון) ניתן יהא

להפגיש את הדור הצעיר עם התכנים העשירים של המורשת היהודית  תוך כדי פיתוח

היכולת  היצירתית .

2. חיזוק הקשר עם מוסדות החינוך ( גנים, בתי ספר)

קיימים מספר בתי ספר תיכוניים המלמדים יידיש.  בית לייוויק, המרכז הישראלי לתרבות

יידיש, יכול לשמש כמקום מפגש ואכסניה לתלמידי יידיש אלה, המבקשים להעמיק

ולהעשיר את הידע בשפה, בתרבותה  ובערכיה.

 יום פעילות: אנו עוסקים כיום בבניית מערך ליום פעילות לתלמידי בתי הספר. יום זה יעסוק

בחיי היהודים במזרח אירופה  ובתרבותם ויהיה מיועד לתלמידי בתי ספר שיבקשו להיחשף

לתכנים אלו בעזרת טכנולוגיה חדישה, המחשות ואמצעים ויזואליים.

אנו שואפים לשלב פעילות זו במסגרת סל תרבות  הקיים בבתי הספר הממלכתיים והתיכוניים.

3. תכנית למידה בנושא תרבות יהדות אירופה כהכנה למסעות לפולין.

    הכשרת מורים ותלמידים.

אנו  עוקבים בעניין אחרי מסעות תלמידים לפולין. לדאבוננו רוב תכניות המסע לפולין עוסקות

בעיקר בשואה ולא דנות בצורה הולמת ברקע היהודי לשואה כלומר בעולם היהודי

התרבותי העשיר  שקדם להשמדת יהודי אירופה.

על מנת לתת לבני הנוער  תמונה רחבה יותר ואמיתית על גודל האבדן  התרבותי והערכי,

יש להרחיב את היריעה במסגרת ההכנות למסע לפולין,  ולהציג את  אורח החיים היהודים 

שהיה קיים לפני מלחמת העולם השנייה על כל גווניו. אין להתעלם מאלף שנות היסטוריה

יהודית במזרח אירופה. בהכרת  החיים היהודיים והיצירה לפני השואה ניתן  יהיה להבין

את גודל ההרס והאובדן ולהתחבר מחדש לאלף שנות היסטוריה יהודית במזרח אירופה.

 

נשמח לקבל הצעות, רעיונות , הערות והארות בכל הנוגע לתפישה החינוכית